Študenti

Členovia ŠČ AS FCHPT

Akademický senát


Akademický senát je najvyšším samosprávnym zastupiteľským orgánom na fakulte alebo univerzite. Rozlišujeme „Veľký akademický senát“ = univerzitný senát a „Malý akademický senát“ = fakultný senát. V akademickom senáte sú v určitom pomere zastúpení učitelia a vedeckí pracovníci fakulty, študenti prípadne aj ďalší pracovníci fakulty. Členovia senátu sú volení na funkčné obdobie 4 rokov a to členmi akademickej obce (čiže všetkými študentami, prípadne zamestnancami fakulty/univerzity). Jednoducho by sa dal akademický senát prirovnať k parlamentu. Všetko čo rektor/dekan navrhne, musí prejsť schvaľovaním cez akademický senát.  

Aké sú právomoci a úlohy senátu?

Veľký akademický senát zriaďuje, zlučuje, rozdeľuje a ruší fakulty, navrhuje kandidátov na rektora, volí rektora a prípadne ho môže odvolať. Schvaľuje návrh rektora na ročné rozdelenie finančných prostriedkov fakultám (rozpočet univerzity), schvaľuje štatút vysokej školy a štatúty fakúlt.

Malý akademický senát volí a odvoláva dekana fakulty, schvaľuje študijné programy fakulty, schvaľuje počet a štruktúru pracovníkov fakulty, vyslovuje súhlas s menovaním vedeckej rady fakulty, prodekanov. Taktiež schvaľuje fakultný rozpočet.


Kto sú naši zástupcovia v akademických senátoch?  

Veľký univerzitný akademický senát:

• Bc. Kristína Smorádková

• Ing. Branislav Šulgan

Malý fakultný akademický senát:

• Bc. Kristína Smorádková – predsedníčka študentskej časti AS

• Patrik Beke

• Júlia Kubalcová

• Bc. Daniel Ondra

• Bc. Veronika Pash

• Bc. Michaela Roháčová

• Bc. Marek Wadinger

• Ing. Anton Lisý

• Ing. Daniela PavúkováV prípade, že by ste mali akýkoľvek problém v rámci Vášho štúdia, ubytovania a pobytu na STU, neváhajte kontaktovať členov študentskej časti akademického senátu. Je to Vaša najbližšia spojka s vedením fakulty či univerzity a Váš problém dokážu vyriešiť anonymne. 

Kontakt

Mailom jednotlivým zástupcom, ktorý nájdete v AIS

FOLLOW US!

Created with Mobirise - Find more