Bakalárske programy

Bakalárske štúdium je prvým stupňom vysokoškolského štúdia. Ukončené je štátnou skúškou, ktorou je obhajoba bakalárskej práce. Okrem bakalárskych študijných programov so štandardnou dĺžkou štúdia 3 roky má FCHPT akreditované aj konverzné študijné programy so štandardnou dĺžkou štúdia 4 roky.

Mobirise

Riadenie procesov  

Študijný program poskytuje vzdelanie v oblasti zavádzania a využívania automatizácie v chemickom, biochemickom a potravinárskom priemysle, v oblasti aplikácie informačných technológií v chemickom, biochemickom a potravinárskom priemysle, v oblasti riadenia od najjednoduchších procesov až po manažment podnikov, pričom bude mať aj základné znalosti o technológiách chemického, biochemického a potravinárskeho priemyslu. 

Biochémia a biofyzikálna chémia pre farmaceutické aplikácie

 
Absolvent tohto študijného programu má širokospektrálne prírodovedné znalosti a technický pohľad na využitie získaných poznatkov v priemyselnej, medicínskej, farmaceutickej a laboratórnej praxi. Kľúčovým výsledkom vzdelávania je integrovaný pohľad na prípravu, resp. izoláciu z prírodných zdrojov, biologický mechanizmus účinku na bunkovej a tkanivovej úrovni, toxikologický profil, farmakokinetiku a postupy testovania liečiv za účelom ich zavedenia do klinickej praxe.

Mobirise
MobiriseChémia, medicínska chémia a chemické materiály

Absolvent tohto študijného programu má širokospektrálne prírodovedné znalosti a technický pohľad na využitie týchto poznatkov v priemyselnej, medicínskej a laboratórnej praxi. Ovláda základné princípy a techniky práce v rôznych typoch chemických a fyzikálno-chemických laboratórií. Vie posúdiť z chemického hľadiska základné vlastnosti rôznych chemických a prírodných surovín, dokáže uskutočniť ich separáciu na chemické indivíduá a realizovať jednoduchú syntézu cielenej zlúčeniny.Biotechnológia

Absolvent má základné znalosti z kľúčových prírodovedných disciplín a technický pohľad na využitie týchto poznatkov v priemyselnej, medicínskej a laboratórnej praxi. Ovláda metódy kultivácie mikroorganizmov, prípravu, izoláciu a analýzu metabolitov, aj základné princípy a techniky práce v rôznych typoch chemických, mikrobiologických, biochemických, genetických, environmentálnych a bioanalytických laboratórií. Poznatky z fermentačných, potravinárskych a farmaceutických biotechnológií dokáže uplatniť pri biotechnologických výrobách.

Mobirise
MobiriseChemické inžinierstvo

Absolvent bakalárskeho štúdia chemického inžinierstva rozumie fyzikálnym a chemickým procesom výrobných postupov v oblasti chemických, farmaceutických, potravinárskych, biotechnologických výrob, v oblasti životného prostredia a spôsobom ich ovládania a riadenia, rozumieť energetike výrobných procesov, efektívnosti využívania energetických zdrojov, riadiť výrobu a distribúciu energetických médií v podniku, modelovať procesy prebiehajúce v jednoduchých systémoch, zostaviť a riešiť matematické modely základných jednotkových operácií, pri ktorých aplikuje poznatky z prestupu látky, hybnosti a tepla.Potraviny, výživa a kozmetika

Absolvent študijného programu Potraviny, výživa, kozmetika ovláda teoretické základy kľúčových prírodovedných disciplín. Pozná základné techniky práce v chemických, biologických, mikrobiologických a analytických laboratóriách. Chápe podstatné fakty, pojmy, princípy a teórie súvisiace s výživou, výživovou hodnotou, potravinárskou a kozmetickou chémiou a technológiou.

Mobirise

Adresa 

CHEM-Spolok študentov FCHPT STU
Radlinského 2101/9
812 37 Bratislava                   
Staré Mesto


Email
chemday@chemfchpt.sk


Zaujímavé linky

FCHPT STU
CHEM 


FOLLOW US!

AI Website Maker